The Energy Conservation Center of Thailand

 
 

 

  • ฝึกอบรมการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน (Eenrgy Management System)
  • สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
  • ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
  • จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
  • ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา หรือบริการข้อมูลทางด้านพลังงาน
  • วิเคราะห์หาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  • ชี้แนะปัญหาหรือสาเหตุการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์
  • แนะนำแนวทาง/มาตรการในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  • วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค และการลงทุน
กฎหมายพลังงาน
- ลักษณะโรงงานควบคุม
- หน้าที่ของโรงงานควบคุม

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ระบบการจัดการพลังงาน
- การส่งรายงานการจัดการพลังงาน 
- บทกำหนดโทษ
- การขอผ่อนผัน
 
 

        
กฎหมายพลังงาน
- ลักษณะโรงงานควบคุม
- หน้าที่ของโรงงานควบคุม

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ระบบการจัดการพลังงาน
- การส่งรายงานการจัดการพลังงาน 
- บทกำหนดโทษ
- การขอผ่อนผัน
 
 

        

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2621-8531
 


ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
01 - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน(อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel
02 - การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานสำหรับภาคอาคาร
03 - In-house Training วิธีการวางแผนปรับรูปแบบที่ทำงานให้เป็นโรงงานอัจฉริยะ
04 - การสัมมนาขับเคลื่อนเทคโนโลยีเข้าสู่โรงงาน
05 - In-house Training
06 - ใบสมัครอบรมในหลักสูตรต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์  
01 - Green Industry บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด
02 - In-house บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
03 - M & V บริษัท คิงเพาเวอร์ จำกัด
04 - โครงการ VE
05 - โครงการเนปาล
06 - โครงการ InHouse Training
07 - โครงการแอร์
08 - สัมมันพลังงานแสงอาทิตย์
09 - สัมมนาระบบอากาศอัด "10 มาตราการในการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
10 - อื่นๆ

บทความพิเศษ "เทคโนโลยีการให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด (Electric Intrated Heating)   
โดย นายวิรัตน์ ทรงงาม
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุัรักษ์พลังงาน
บทความพิเศษอื่นๆ
> การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ำโดยวัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์
(Organic Rankine Cycle - ORC)


เอกสารเผยแพร่ เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
โดย นายกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


บทความพิเศษอื่นๆ
> หน้าที่เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุมตามกฎหมาย
> การพิจารณาผลการตรวจสอบการจัดการพลังงานแต่ละขั้นตอน (8 ขั้นตอน) ตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน

> ผลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน
> เอกสารเผยแพร่ "คู่มือพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม"
> เอกสารเผยแพร่ "คู่มือแนวทางการขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน"
 
 
 
 
ที่ปรึกษาโรงงานควบคุม
(RFE โรงงานควบคุม)  

 

 
  

 
โปรแกรมคำนวณค่า COP ใช้สำหรับคำนวณอัตราส่วนของพลังงานความร้อนที่ถูกดูดซับโดยคอยล์เย็นต่อพลังงานไฟฟ้าที่ระบบใช้

 

convert โปรแกรมแปลงหน่วย ใช้สำหรับแปลงค่าหน่วยและเปลี่ยนหน่วยต่างๆ มีทั้งหน่วยทางวิศวกรรม ความร้อน ของเหลว เสียง แสง ไฟฟ้า แม่เหล็ก รังสี และอื่นๆ

 

 

 
 
   ENERGY KNOWLEDGE
 
 

 
 

เกมประหยัดพลังงาน
Energy Physics

How Energy Efficient are you?

ราคาน้ำมัน

 

 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
Free HTML Hit Counters

ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ส.อ.ท.
เราพร้อมที่จะให้บริการที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้านพลังงานให้กับโรงงานหรืออาคารของท่าน