The Energy Conservation Center of Thailand

 
 

 

  • ฝึกอบรมการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน (Eenrgy Management System)
  • สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
  • ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
  • จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
  • ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา หรือบริการข้อมูลทางด้านพลังงาน
  • วิเคราะห์หาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  • ชี้แนะปัญหาหรือสาเหตุการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์
  • แนะนำแนวทาง/มาตรการในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  • วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค และการลงทุน
กฎหมายพลังงาน
- ลักษณะโรงงานควบคุม
- หน้าที่ของโรงงานควบคุม

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ระบบการจัดการพลังงาน
- การส่งรายงานการจัดการพลังงาน 
- บทกำหนดโทษ
- การขอผ่อนผัน
 
 

        
กฎหมายพลังงาน
- ลักษณะโรงงานควบคุม
- หน้าที่ของโรงงานควบคุม

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ระบบการจัดการพลังงาน
- การส่งรายงานการจัดการพลังงาน 
- บทกำหนดโทษ
- การขอผ่อนผัน
 
 

        

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2621-8531-9
 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย"

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานรูปแบบใหม่!

รุ่นที่ 11   
รุ่นที่ 12  
รุ่นที่ 13   

บริการจัดฝึกอบรม IN-HOUSE TRAININGบริการจัดฝึกอบรม IN-HOUSE TRAINING


บทความพิเศษ "เทคโนโลยีการให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด (Electric Intrated Heating) 
โดย นายวิรัตน์ ทรงงาม
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุัรักษ์พลังงาน
บทความพิเศษอื่นๆ
> การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ำโดยวัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์
(Organic Rankine Cycle - ORC)เอกสารเผยแพร่ เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
โดย นายกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


บทความพิเศษอื่นๆ
> หน้าที่เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุมตามกฎหมาย
> การพิจารณาผลการตรวจสอบการจัดการพลังงานแต่ละขั้นตอน (8 ขั้นตอน) ตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน

> ผลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน
> เอกสารเผยแพร่ "คู่มือพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม"
> เอกสารเผยแพร่ "คู่มือแนวทางการขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน"

 
 
โปรแกรมคำนวณอย่างง่ายสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
การจัดทำโปรแกรมการคำนวณอย่างง่ายสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ก็ได้ และการนำไปอ้างอิงไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัดชัวร์ โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ขอเชิญชมคลิป ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัดชัวร์ (60 sec.)
ลดครึ่ง เท่ากับ ลดใช้พลังงานที่เกินจำเป็น
ใช้ครึ่ง เท่ากับ ใ้กับพลังงานแค่ที่ควรใช้
 
เอกสารเผยแพร่ "รวมพลังหารสอง เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์" โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เอกสารเผยแพร่ สนพ. "รวมพลังหารสอง เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์"

เอกสารเผยแพร่ "รวมพลังคนไทย ลดพีคไฟฟ้า" โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เอกสารเผยแพร่ สนพ. "รวมพลังคนไทย ลดพีคไฟฟ้า"
 
 
 
ที่ปรึกษาตรวจสอบโรงงานควบคุม กลุ่มอุตสาหกรรมไม้ และอุตสาหกรรมอื่นๆ (AC โรงงานควบคุม)  

 

 
  

 
โปรแกรมคำนวณค่า COP ใช้สำหรับคำนวณอัตราส่วนของพลังงานความร้อนที่ถูกดูดซับโดยคอยล์เย็นต่อพลังงานไฟฟ้าที่ระบบใช้

 

convert โปรแกรมแปลงหน่วย ใช้สำหรับแปลงค่าหน่วยและเปลี่ยนหน่วยต่างๆ มีทั้งหน่วยทางวิศวกรรม ความร้อน ของเหลว เสียง แสง ไฟฟ้า แม่เหล็ก รังสี และอื่นๆ

 

 

 
 
   ENERGY KNOWLEDGE
 
 

 
 

เกมประหยัดพลังงาน
Energy Physics

How Energy Efficient are you?

ราคาน้ำมัน

 

 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
Free HTML Hit Counters

ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ส.อ.ท.
เราพร้อมที่จะให้บริการที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้านพลังงานให้กับโรงงานหรืออาคารของท่าน