The Energy Conservation Center of Thailand

 
 
 
โทรศัพท์ : 0-2621-8531 Email us: center@ecct-th.org  
Consultacy Service Energy Management System Inspection And Certification Service
Seminar In-House Training contact
 
 

  • ฝึกอบรมการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน (Eenrgy Management System)
  • สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
  • ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
  • จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
  • ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา หรือบริการข้อมูลทางด้านพลังงาน
  • วิเคราะห์หาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  • ชี้แนะปัญหาหรือสาเหตุการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์
  • แนะนำแนวทาง/มาตรการในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  • วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค และการลงทุน
กฎหมายพลังงาน
- ลักษณะโรงงานควบคุม
- หน้าที่ของโรงงานควบคุม

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ระบบการจัดการพลังงาน
- การส่งรายงานการจัดการพลังงาน 
- บทกำหนดโทษ
- การขอผ่อนผัน
 
 

        
กฎหมายพลังงาน
- ลักษณะโรงงานควบคุม
- หน้าที่ของโรงงานควบคุม

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ระบบการจัดการพลังงาน
- การส่งรายงานการจัดการพลังงาน 
- บทกำหนดโทษ
- การขอผ่อนผัน
 
 

        

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2621-8531
  
 
 
 

 
 

 
โปรแกรมคำนวณค่า COP ใช้สำหรับคำนวณอัตราส่วนของพลังงานความร้อนที่ถูกดูดซับโดยคอยล์เย็นต่อพลังงานไฟฟ้าที่ระบบใช้

 

convert โปรแกรมแปลงหน่วย ใช้สำหรับแปลงค่าหน่วยและเปลี่ยนหน่วยต่างๆ มีทั้งหน่วยทางวิศวกรรม ความร้อน ของเหลว เสียง แสง ไฟฟ้า แม่เหล็ก รังสี และอื่นๆ

 

 สื่อ Multimedia
 

  ครอบครัวพอดี 1
    ครอบครัวพอดี 2
  ครอบครัวพอดี 3
    ครอบครัวพอดี 4
  ครอบครัวพอดี 5
 
 
 
   ENERGY KNOWLEDGE
 
   
 
  WEBLINK

สถิติพลังงาน

 

ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ส.อ.ท.
เราพร้อมที่จะให้บริการที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้านพลังงานให้กับโรงงานหรืออาคารของท่าน